هند شوفاني

هند شوفاني

"جمالها محو الصرير الناتج عن المعادن وعجلات القطارات في الحيرة" "وصوت صخب المدينة الكبيرة." الوشم - على المفاصل، رمز غامض أو عشرة. على الساق، تنفث تنينًا. على الكتف: أجنحة قلب مفتوحة. على المعدة: شبكة عنكبوتية. Bicep: lions roaring. Thigh: leaves rustling. جلست أمامي، تحدق في هاتفها. I counted the decisions in her skin.”

Biografia

Hind Shoufani (1978) és escriptora i cineasta. Ha publicat diversos llibres de poesia i antologies. Ha crescut i viscut en gairebé tots els països d’Orient Mitjà, Palestina, Síria, Líban i als països del Golf. Va estudiar cinema a la Universitat de Nova York. En els últims vint anys, ha treballat de periodista, escriptora, productora, cineasta, traductora i editora. L’any 2012 va publicar el seu primer llibre, Nowhere Near a Damn Rainbow i al 2014 publica Uncommon Dubai.

Trip Along Exodus, el seu primer documental, recrea els últims setanta anys de la política palestina i del món àrab a través de la mirada i del prisma d’anàlisi del seu pare, Elias Shoufani, un líder de l’OLP. La cineasta utilitza múltiples suports, arxius, fotografies antigues i de l’arxiu familiar, extrets dels mitjans de comunicació, d’animació i pel·lícules en 8mm per crear un document nou, que es construeix com un poema visual organitzat com els capítols d’un llibre. En la seva obra, Hind Shoufani busca els límits i les contradiccions dels posicionaments polítics de l’OLP, interroga la identitat i la pertinença palestina i dibuixa la quimera d’un món àrab solidari més enllà de les fronteres nacionals, creant un estil propi, on poesia i cinema s’entortolliguen.

Hind Shoufani és la guionista del curtmetratge The Present, que va ser nominat als premis Oscars el 2020. L’any 2021, la cineasta treballa en la post-producció del seu nou documental, They Planted Strange Trees.

Hind Shoufani viu als Estats Units.

Filmografia

—They Planted Strange Trees, documental, 90 minuts, post productió 2021

—The Present, guionista, cortometraje, 20 minuts, 2020.

—We Take Back Mountains, poema documental, 8 minuts, 2019.

—Long Trip Along Exodus, documental, 120 minuts, 2015

—Journey in Migration, documental, 2010.

—Guidebook to Forgetfulness, 60 minuts, 2009.

—Carencia, ficció, 80 minuts, 2005.

—New Roses, digital video, 12 minuts, 2003.

—Medical Marijuana Barbie, video, 12 minuts, 2003.

—Places on the Inside, 16 mm film, B & W, 5 minuts, 2002.

—Written on the Body, experimental, 14 minuts, 1999.

—A Life the Color of Blood, video, 12 minuts, 1998.

Per saber-ne més 

—Hind Shoufani, canal vimeo amb alguns dels seus projectes audiovisuals.

—Hind Shoufani: “I Made a Poem and a Love Story for My Family” Boston Palestinian film Festival.

—Trip Along Exodus : Hind Shoufani revient sur 70 ans de politique palestinienne à travers la vie de son père.

—How did the gods make skin waterproof, asks my lover

Press HInd Shoufani

Contacte

Pàgina web: https://hindshoufani.com/

Contacte: hindeshoufani@gmail.com